Arbetsledarutbildning

Start:
2021-05-11 13:00 – 20:00

Anmälda
3/20

Kurslokal/-plats:
Lektionssalen Brandstationen, Jönköping, Glansgatan 7, Jönköping

Hitta till kurslokal/-plats

Inbjudan till RäddSamF:s utbildning för arbetsledare 11/5 och 18/5-2021. Observera att utbildningen är två dagar och att man ska gå båda dagarna för att bli godkänd.

Syfte
Syftet med kursen är att man skall kunna tjänstgöra som arbetsledare för en enskild enhet under övning och insats. En arbetsledare tjänstgör på liknande sätt som en styrkeledare men har ej möjlighet att vara räddningsledare enligt LSO.

Mål
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna:
• påbörja en räddningsinsats
• leda enskild enhet under räddningsinsats och övning
• ha kännedom om lagstiftning vid de vanligast förekommande räddningsinsatserna
• redogöra för faktorer som påverkar taktikval vid räddningsinsats
• värdera handlingsalternativ och välja metoder och tekniker för uppstart av insats
• identifiera, tolka och förmedla information till andra nivåer i ledningssystemet samt samverkande organisationer
• ha kännedom om grundläggande teorier om mänskliga behov och beteenden, både för skadedrabbade och för egen insatspersonal
• genomföra överlämning av insatsledning

Upplägg
Utbildningen är under 2 dagar den 11/5 och 18/5-2021 i lektionssalen Tyfonen brandstationen Jönköping mellan 13.00–20.00 samt hemstudier.

Antagningskrav
För att kunna gå kursen som Arbetsledare förutsätts att man har:
• Bör genomgått utbildning Räddningsinsats, SMO eller annan likvärdig utbildning
• Ha god kunskap om rutinen för rök- och kemdykning inom RäddSam F
• Ha god kunskap om RAKEL-användning
• Bör ha erfarenhet från räddningsinsatser i minst fem år

Förstudier
• Finns på RäddSamF:s hemsida http://raddsamf.se/dokumentbank/

Webbutbildning Säkerhet i vägtrafikmiljö / Brandskyddsföreningen

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter