Brandskyddsutbildning – Region Jönköping

Start:
2020-03-12 14:30 – 16:30

Vad ingår i priset?
Räddningstjänsten står för instruktörer, läromedel och eventuellt övningsmaterial samt handbrandsläckare, bränsle och brandgivare.

Anmälda
10/12

Kurslokal/-plats:
Sjukan, Övningsfältet – Stomsjö, Värnamo

Brandskyddsutbildning

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur han/hon kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall han/hon kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Brandteori
  • Vad krävs för att brand skall uppstå?
  • Brandorsaker
  • Brand- och rökspridning
  • Åtgärder vid brand
  • Utrymning
  • Larmning
Praktik
  • Släckning av brand i kläder
  • Brandsläckning med handbrandsläckare

Räddningstjänstens instruktörer är brandmän i utryckningstjänst med mångårig erfarenhet av utbildning i brandskydd.

 

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter